Jubilee of Mercy Prayer

Prayer of Pope Francis for the Jubilee of Mercy

Lord Jesus Christ,
you have taught us to be merciful like the heavenly Father,
and have told us that whoever sees you sees Him.
Show us your face and we will be saved.
Your loving gaze freed Zacchaeus and Matthew from being enslaved by money;
the adulteress and Magdalene from seeking happiness only in
 created things; made Peter weep after his betrayal,
and assured Paradise to the repentant thief.
Let us hear, as if addressed to each one of us, the words that you
spoke to the Samaritan woman: “If you knew the gift of God!”

You are the visible face of the invisible Father,
of the God who manifests his power above all by forgiveness and mercy:
let the Church be your visible face in the world, its Lord risen and glorified.
You willed that your ministers would also be clothed in weakness
in order that they may feel compassion for those in ignorance and error:
let everyone who approaches them feel sought after, loved, and forgiven by God.

Send your Spirit and consecrate every one of us with its anointing,
so that the Jubilee of Mercy may be a year of grace from the Lord,
and your Church, with renewed enthusiasm, may bring good news to the poor,
proclaim liberty to captives and the oppressed, and restore sight to the blind. 

We ask this of you, Lord Jesus, through the intercession of Mary, Mother of Mercy;
you who live and reign with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen.

In Spanish

Oración del Papa Francisco por el Jubileo

Señor Jesucristo,
tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo,
y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero;
a la adúltera y a la Magdalena del buscar la felicidad solamente en una creatura;
hizo llorar a Pedro luego de la traición,
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que
dijiste a la samaritana:

¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible,
del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia:
haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad
para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error:
haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción
para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Señor
y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres

proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos
y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia,
a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.

In Vietnamese

Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót do ĐTC Phanxicô

Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chúa đã dạy chúng con phải thương xót như Cha trên trời,
và cho chúng con biết: ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha.
Xin tỏ cho chúng con thấy nhan thánh Chúa và chúng con sẽ
được cứu thoát. Ánh mắt yêu thương của Chúa đã cứu Giakêu
và Matthêu khỏi vòng nô lệ tiền bạc; đã giúp người đàn bà ngoại tình
và Mađalêna không còn kiếm tìm hạnh phúc nơi thụ tạo; đã khiến
Phêrô khóc lóc vì trót phản bội Chúa, và đã hứa Thiên Đàng cho
người trộm cướp có lòng ăn năn.
Xin cho chúng con biết lắng nghe, như chính Chúa đang gửi đến mỗi
người chúng con, những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria:
“Nếu chị biết nhận ra ơn Chúa!”

Chúa là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình,
gương mặt của Thiên Chúa đang đem lòng xót thương và tha thứ
mà biểu lộ uy quyền trên mọi sự:
xin cho Hội Thánh được nên gương mặt hữu hình của Chúa nơi trần gian,
gương mặt của Chúa sống lại hiển vinh.

Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa cũng phải khoác lên người
sự yếu đuối để biết đồng cảm với những người đang sống trong u mê
và lầm lạc: xin cho mọi người đến với các thừa tác viên
đều thấy mình được Thiên Chúa tìm kiếm, yêu thương và tha thứ.

Xin Chúa gửi Thánh Thần đến và xức dầu thánh hiến mỗi người chúng con,
để Năm Thánh Lòng Thương Xót này trở thành năm được Chúa ban ân sủng,
để Hội Thánh Chúa được thêm lòng nhiệt thành mang Tin Mừng đến với
người nghèo, loan báo tự do cho những người bị giam cầm và áp bức,
và cho người mù lại được nhìn thấy.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, chúng con
nguyện xin Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Cha và
Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.  Amen.